5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

رنجرز اخبار: افسانه سلتیک کریس ساتون BOLD ادعا می کند در مورد رقبای قدیمی شرکت

BT SportChris Sutton در مورد رنجرز صحبت کرده است. گرس موری را پس از جادوگری موفق به عنوان سرپرست پس از اخراج پدرو Caixinha در ماه اکتبر سلتیک به مدت چندین سال به دنبال قهرمانی رقبای خود قهرمان رسیده است. با این حال Sutton ریسک کرده است خشم طرفداران Bhoys با ادعای اینکه رنجرز می تواند در حال حاضر در راه بازگشت سلتیک پیش رو فکر می کند که سمت آبی از گلاسکو می تواند در راه بازگشت خود را به عنوان مارتی بوده است چشمگیر پس از رهبری بارگیری تا دوم در جدول مرتبط مقالههای علمی